Tin đăng vào lúc 15:57 19-03-2021, được duyệt bởi Dương Trịnh

3 cách chống thấm tầng hầm năm 2020

600.000đ

THUYẾT MINH BIỆN PHÁP

KỸ THUẬT THI CÔNG CHỐNG THẤM TẦNG HẦM NĂM 2020

 

I. Quy định chung

1.1BiÖn ph¸p nµy ¸pdông riªng cho dù ¸n “KHU VĂN PHÒNG, NHÀ Ở VÀ NHÀ TRẺ” tÝnhnăng chống thấm.

1.2 C¸c yªu cÇu kü thuËt kh«ng cã trong quy tr×nh nµy ph¶ithùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh cña nhµ n­íc, hoÆc c¸c yªucÇu cña thiÕt kÕ.

1.3 Cơ sở lập phương án:

- Căn cứ vào thiết kế của công trình.

- Căncứ vào chủng loại, tác dụng của vật tư, vật liệu.

- Căncứ vào hiện trạng công trình và kinh nghiệm thi công của công ty.

1.4 Phạm vi thicông.

-        Sửa chữa chống thấm vách tường vây tầng hầm.

II. ThiÕt bÞ vµvËt liÖu sö dông

Ø ThiÕtbÞ:

-     Lu s¬n, chæi quÐt s¬n.

-     Bóa, ®ôc, bµn xoa, bay.

-     M¸y c¾t bª t«ng cÇm tay.

-     M¸y b¬m keo ¸p lùc SL 500 – HY 999 –TCK 500

-     Máy khoan bê tông chuyên dụng

-     Máy đục bê tông chuyên dụng

-     Máy bơm nước áp lực cao

-     Máy thổi bụi

-     C¸c dông cô thi c«ng kh¸c

Ø VËtt­ sö dông:

- SikaLatexTH ( liên kết bê tông mới và bê tông cũ )

- Materseal 530( hóachất chống thấm thẩm thấu )

- Keo UF 3000 hoặc TC 668, TC669( keo trương nở ngăn chặn nước )

- Sunshine M40 ( vữa sửa chữabê tông ) hoặc vữa xi măngPolymehoặc Maxcrete 651

- AC WATERPLUG 102 hoặc Lanko 224( hóa chất ngăn chặn nước tức thời )

III. C¸c b­íctiÕn hµnh

-        Qua khảo sát thực tế hiện trạng hạng mục và bản vẽ thiết kế đưa ra. Nhàthầu đưa ra biện pháp thi công chống thấm tầng hầm chi tiết như sau :

v Sửa chửa chống thấm mạch ngừng chân tường vây, khe tiếp giáp giữa 2 tấmbê tông, đỉnh tường, điểm thấm,vùng thấm trên vách tường tầng hầm nhà thay đồ.

Quy trình thi công :

- Qua khảo sát thực tế hiệntrạng và sự đồng ý thống nhất của bên A và bên B tiến hành thi công theo đúnghiện trạng.

     Xử lý các điểm thấm cục bộ.

Bước 1 : Xác định các điểm thấm bằng trực quan, và khoanh vùng các điểm thấm.

 

 

 

 

 

 

Bước 2 : Tiến hành công tác đụcđẩy, loại bỏ các bê tông thối xốp  và cáctạp chất tại điểm thấm sâu 8-10cm hoặc đến phần bê tông đặc chắc.

-        Sau khi đục tẩy xong, tiến hành vệ sinh các điểm đục tẩy bằng nước sạch

-        Xử lý cục bộ các điểm đang bị rò rỉ nước mạnh bằng vữa đông cứng nhanhtức thời

Bước 3 : Tiến hành công tác khoantạo lỗ với chiều sâu lỗ khoan 80 -100mm, mật độ 20cm/lỗ

-        L¾p ®Æt kim b¬m keo chuyªn dông vµoc¸c lç khoan;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Bước 4 :B¬mkeo UF 3000 trươngn뮵n håi vµo kim b¬m keo b»ng m¸y b¬m chuyªn dông SL 500 – HY 999 – TC 500.

-        Bơm keo UF3000 vào những vịtrí đã bắt kim và đang bị thấm, dùng máy bơm áp lực cao bơm cho đến khi keotràn ra vết nứt của vùng thấm thì dừng lại.

-        Sau (1h)hoàn thiện bơm keo, cắt kim và vệ sinh bề mặt bê tông.

-        Quét 2 lớp thẩm thấu Materseal 530 lên bề mặt điểm thấm, tiến hành thicông quét lớp thứ nhất sau 4h quét tiếp một lớp vuông góc với lớp quét đầutiên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bước 5 :

-        Trám vá tại điểm thấm bằng vữa sửa chữa bê tông Sunshine M40hoặc vữa chống thấm gốc xi măng polyme ( Vật liệu SikaLatex TH – Xi măng cát )

-        Ngay sau khi công tác đổ bù hoặc trám vá xong, tiến hành quét một lớpthẩm thấu lên bề mặt của điểm thấm.

     Xử lý khe tiếp giáp giữa 2 tấm tường vây, đỉnh tường vây, chân tườngvây tiếp xúc với sàn.

Bước 1 : Đục dọc mạch thấm tạo thành khe chữ V sâu 8 – 10 cm;rộng 10 – 20 cm

-        Khoan tạo lỗ ɸ 14 sâu 8 – 10 cm, dọc theo khe thấm , mật độ 20cm.

Bước 2 :Vệ sinh sạch bề mặt khe đục chữ V và lỗ khoan bằngnước sạch.

Bước 3 : Lắp đặt kim bơm keo một chiều vào lỗ khoan, mật độ20 – 25 cm.

Bước 4 : Bơm keo trương nở UF 3000 vào vết nứt, bằng máy bơm áp lực cao bơm cho đến khi keotrào ra vết nứt thì mới dừng lại.

Bước 5 : Quét 2 lớp vật liệu thẩm thấu Materseal 530 lên bề mặt khe đục chữ V, thi công quét lớp thứ nhấtsau 2 - 4h tiến hành quét tiếp lớp thứ 2 vuông góc với lớp đầu tiên.

Bước 6 : Đổ bù vữa không co ngót Victa - groud hoặc trám vá lại các điểm thấm bằng vữa chấm thấm Sunshine M40 hoặc vữa chống thấm gốc ximăng polyme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Xử lý các vùng thấm

Bước 1 : Đục tẩy 1 lớp bê tông vùng bị thấm sâu 8 – 10 cm,loại bỏ toàn bộ các bê tông ộp

xốp, thối,rỗng và các tạp chất.

Bước 2 : Khoan tạo lỗ ɸ 14, sâu 8 – 10 cm, mật độ 20 - 25cm

Bước 3 : Vệ sinh lỗ khoan và bề mặt vùng bê tông đã đụctẩy bằng nước sạch và tiến hành 

               lắp kim bơm.

Bước 4 : Tiến hành bơm keo UF 3000 bằng máy bơm áp lực cao chuyên dụng, bơm cho đến khi keotrào ra vết nứt tại các vùng thấm.

Bước 5 : Quét 2 lớp vật liệu thẩm thấu Materseal 530 lên bề mặt vùng bê tôngđã đục tẩy

-        Sau khi lớp thẩm thấu khô tiến hành quét 1 lớp liên kết, Sika Latex TH trước khi đổ bù bằng vữakhông co ngót Victa - grout, hoặctrám vá bằng vữa chống thấm Sunshine M40hoặc vữa chống thấm gốc xi măng polyme

Bước 6 : Sau khi công tác đổ bù các điểm thấm hoặc trám vábằng vữa chống thấm đã xong,

               tiến hành quét thêm 1 lớp thẩmthấu chống thấm Materseal 530 lên bề mặt điểm thấm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU

4.1.1      KiÓm tra sù ho¹t ®éng b×nh th­êngcña thiÕt bÞ thi c«ng

4.1.2      KiÓm tra vËt t­ tr­íc khi sö dông:CO, CQ, chøng chØ chÊt l­îng, h¹n sö dông...

4.1.3       KiÓm tra c«ng t¸c vÖ sinh bÒ mÆt bª t«ng tr­íckhi thi c«ng.

4.1.4      KiÓm tra chÆt chÏ quy tr×nh trén vËtliÖu.

4.1.5      KiÓm tra chÆt chÏ c¸c b­íc thi c«ng.

4.1.6      NghiÖm thu c«ng viÖc sau khi cã c¸ckÕt qu¶ kiÓm tra nãi trªn.

V. AN TOÀN LAO ĐỘNG

5.1 Antoàn cho con người

- 100% cán bộ công nhân viên chức làm việc trong khu vực thi công đều được đào tạo về an toàn lao động và kiểm tra vềtrình độ, ý thức giữ gìn an toàn lao động cho mình và cho xung quanh.

- 100% máy móc, phương tiện, thiết bịthi công đưa vào sử dụng đều phải kiểm tra đảm bảo an toàn và các thiết bị áplực như máy bơm keo phải có biên bản kiểm định an toàn còn hiệu lực của cơ quanđăng kiểm có thẩm quyền.

- Trước khi thi công các bộ phận côngviệc, Nhà thầu sẽ tổ chức cho công nhân học tập về thao tác an toàn đối vớicông việc đó (Học viên phải kí nhận và không được kí thay).

- Tổ chức an toàn cho từng công tác, bộphận và phổ biến an toàn cho các công tác đó theo quy định về an toàn lao độngcủa Nhà nước:

+ An toàntrong di chuyển, đi lại và vận chuyển ngang.

+ An toàn vậnchuyển lên cao

+ An toàn thicông trên cao, thi công lắp ghép, và thi công nhiều tầng nhiều lớp với các côngtác cụ thể.

+ An toànđiện máy.

-      Giới hạn phạm vi hoạt động và các khuvực làm việc của công nhân, của tổ sản xuất, phải có biển báo. Cấm những ngườikhông có nhiệm vụ vào khu vực đang được giới hạn để đảm bảo an toàn (trạm biếnthế, cầu dao điện).

-      Kho bãi, nhà xưởng phải bố trí hợp lí,chú ý đến kỹ thuật an toàn, phòng cháy.

Bảng nội quy an toàn lao động

 

-      Sau khi tháo dỡ các kết cấu phụ bằng gỗnhư ván khuôn, đà giáo thì các cột chống, ván gỗ, xà gỗ phải được gỡ sạch đinhxếp thành đống gọn theo từng chủng loại, không vứt bừa bãi.

-      Đối với dàn giáo, khi lắp dựng xong, cánbộ kĩ thuật phải tiến hành kiểm tra trước khi sử dụng. những người bị bệnh tim,huyết áp cao không được bố trí làm việc ở trên cao.

- Công nhân làm việc trên dàn giáo phảiđeo dây an toàn, đội mũ cứng, không được dùng loại dép không Có quai hậu, đếtrơn. Không được chạy nhảy cười đùa. Không ngồi trên thành lan can, không leora bên ngoài lan can.

- Công nhân làm việc tiếp xúc với hóachất, chất độc hại, khí bụi … phải đeo gang tay cao su và sử dụng khẩu trang đểbảo vệ.

- Tháo dỡ dàn giáo phải có chỉ dẫn củacán bộ kỹ thuật, trước khi dỡ dàn phải dọn sạch vật liệu, dụng cụ trên mặt sàn.Các tấm sàn, khung giáo khi dỡ không được phép lao từ trên cao xuống.

5.2 An toàn cho máy móc

- Trước khi tiến hành thi công phải kiểmtra lại toàn bộ hệ thống an toàn của xe, máy, thiết bị, dàn giáo và trang bịphòng hộ lao động, đảm bảo an toàn mới tổ chức thi công. Khi thi công  vào ban đêm phải đảm bảo ánh sáng.

- Đối với công nhân xây dựng khôngchuyên về điện phải được phổ biến để có một số hiểu biết về an toàn điện.

- Nơi có biển báo nguy hiểm nếu có việccần phải tuân theo sự hướng dẫn của người có trách nhiệm

- Thợ vận hành máy thi công dùng điệntại công trường phải được đào tạo và có kiểm tra. Không mắc các bệnh tim, phổi,thần kinh, tai, mắt.

- Trong quá trình thi công công trìnhngười sử dụng những loại máy móc cần được phổ biến đầy đủ các quy định về antoàn theo luật hiện hành.

5.3 An toàn cháy nổ (TCVN 3254-89.3255-86)

- Với phương châm phòng hơn chống chúngtôi chú ý biện pháp giáo dục phòng ngừa bằng mọi cách tuyên truyền phổ biến,kiểm tra đôn đốc thường xuyên và các hình thức xử lý kỷ luật thích đáng cụ thểnhư:

- Cấm không sử dụng hoặc gây phát lửabừa bãi trên công trường.

- Hằng ngày sau khi hết giờ làm việcphải kiểm tra cắt điện các khu vực không cần thiết.

- Quản lí chặt chẽ vật liệu dễ cháy nổ.không cho bất kì ai tự ý  mang vật liệudễ cháy nổ vào khu vực thi công.

- Thường xuyên kiểm tra đường điện, cầudao điện, các thiết bị dùng điện và phổ biến cho công nhân có ý thức trong côngviệc dùng điện, dùng lửa đề phòng cháy. Có bể nước, bình bọt và máy bơm nước đề phòng dập lửa khi có hỏa hoạn xảy ra.

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định,biện pháp thi  công hàn hơi và cắt hơi.

5.4 An toàn cho môi trường.

- Quy hoạch tập kết các vật tư hóa chất độc hại trong khu vực thi công, khoanh vùng và che chắn.

- Sau khi thi công xong xử lý tiêu hủy đúng theo biện pháp vệ sinh môi trường về các hóa chất độc hại, tập trung tiêu hủy xa khu vực dân cư.

Rất mong nhận được sự góp ý của Quý khách hàng để chất lượng tư vấn và dịch vụ của chúng tôi ngày một tốt hơn. Tham khảo thêm tại bach hoa xay dung 


Mới vào nghề
Địa chỉ người đăng tin
số 219 Trung Kính
Share thông tin

Thotot.vn kiểm duyệt toàn bộ tin trước khi đăng để việc mua bán an toàn & hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình duyệt tin chỉ có thể hạn chế tối đa các trường hợp không trung thực. Hãy báo cho chúng tôi những tin xấu để chúng tôi có thể xác minh & xây dựng trang web dịch vụ cung cấp thợ tốt cho tất cả các lĩnh vực.

Thợ Tốt .VN
0982684422
3 cách chống thấm tầng hầm năm 2020